งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะ..จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย Shared Device License จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License จำนวน ๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย  Shared Device License   จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License  จำนวน

๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์  โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย  Shared Device License   จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License  จำนวน๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์  โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               

จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย  Shared Device License   จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License  จำนวน

๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์  โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บ ริษัท คัลเลอร์ ดอกเตอร์ จำกัด   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๙๖,๔๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง