งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

                                                                                                               จัดจ้างอัดภาพ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ

  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างอัดภาพ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดจ้างอัดภาพ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจริฐเทรดดิ้ง   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๔๒๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะ..จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย Shared Device License จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License จำนวน ๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย  Shared Device License   จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License  จำนวน

๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์  โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย  Shared Device License   จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License  จำนวน๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์  โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               

จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย  Shared Device License   จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License  จำนวน

๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์  โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บ ริษัท คัลเลอร์ ดอกเตอร์ จำกัด   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๙๖,๔๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศแผน...สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย Shared Device License จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License จำนวน ๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์

 

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ด้วยเงินงบรายได้ ปี 2565
     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ด้วยเงินงบรายได้ ปี 2565  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
                                                                                                                                                                 ทิพวรรณ    จำปาเงิน
  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
   
   
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ด้วยเงินงบรายได้ ปี 2565 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.

สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย Shared Device License จำนวน ๕๐๐ สิทธิ์ และ Named User License จำนวน ๗๐๐ สิทธิ์ รวม ๑,๒๐๐ สิทธิ์

 2,696,400.00  06/2565

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เพคเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค๊ด  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,486.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงกาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะ โกลว์ อัพ จำกั  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 28,210.00  บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น24,860.60  บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์)