งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา

            ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ อท ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
               เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาซื้อ

             คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหุ่นลองเสื้อมาตรฐานญีุ่ปุ่น พร้อมเส้นเทป แขวงทุ่งมหาเมฆ เบตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ตัว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๔๐,๒๖๖.๖๖  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gpocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๕๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง X-Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น เป็นเงิน ๑๒,๗๕๐.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างX-Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น ด้วยเงินรับฝากสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จัดจ้างX-Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น ด้วยเงินรับฝากสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง X-Frame ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x สูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๗ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกชพร สุขปลั่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมืืนหนี่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมืืนหนี่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมืืนหนี่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูดิศ ตุ่มพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ

                                              ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อหุ่นลองเสื้อมาตรฐานญี่ปุ่น พร้อมเส่้นเทป   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ตัว  ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ในกิจกรรมที่ 2 การอบรมและพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยทางสิ่งทอ โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้า

ประกาศคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
ในกิจกรรมที่ 2 การอบรมและพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยทางสิ่งทอ
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ด้วยเงิน
บริจาคเพื่อการบริหารงานด้านวิชาการ โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการฯ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ในกิจกรรมที่ 2 การอบรมและพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยทางสิ่งทอ โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ในกิจกรรมที่ 2 การอบรมและพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยทางสิ่งทอ โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,075.-บาท (สองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)