งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปภัสสร นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๓๒.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามสิบสองบาทถ้วน