งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องอาหาร และสติ๊กเกอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกล่องอาหาร และสติ๊กเกอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กล่องอาหาร ขนาด ๒๒ x ๒๙ x ๖ cm. จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง
  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๑.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กล่องอาหาร ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๕ cm. จำนวน ๔,๐๐๐ กล่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. สติ๊กเกอร์ Home Tech จำนวน ๔,๐๐๐ ดวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง