งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้าแปลนยึดดาย และฮีตเตอร์ไฟฟ้า สำหรับหน้าแปลนยึดดาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                              ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหน้าแปลนยึดดาย และฮีตเตอร์ไฟฟ้า สำหรับหน้าแปลนยึดดาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. หน้าแปลนยึดดาย จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด  (ส่งออก, ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ฮีตเตอร์ไฟฟ้า สำหรับหน้าแปลนยึดดาย จำนวน ๘ แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง