งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ประตูภายในลิฟต์โดยสาร TOSHIBA จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมมอเตอร์ประตูภายในลิฟต์โดยสาร TOSHIBA จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมมอเตอร์ประตูภายในลิฟต์โดยสาร TOSHIBA จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง