งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ผ้า) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ผ้า) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ (ผ้า) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ช.เจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๓๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง