งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปภัสสร นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๗๑.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)