งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบดินทร์  จันทร์ศรีทา  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)