งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่เย็นธรรมดา จำนวน ๒๐ ตู้

        ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่เย็นธรรมดา จำนวน ๒๐ ตู้ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๔ รายนั้น

       ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค ราคาที่เสนอ ๕๓๙,๘๐๐.- บาท