งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๔๖.๗๙ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด ประเภทสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ และซากอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ขายพัสดุชำรุด                     ประเภทสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ และซากอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               งานขายพัสดุชำรุด ประเภทสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ และซากอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 8 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ  อินดี รับมอบอำนาจจาก                      นางสมศรี  พงษ์รัตนกูล  โดยเสนอราคา  25,500.00 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในโครงการ รวม ๑๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด

   ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ วัสดุในโครงการ รวม ๑๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด  นั้น
               วัสดุในโครงการ รวม ๑๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๘๘ ใบ เพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโครงการ ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๘๘ ใบ เพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (โครงการนอกแผน)  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นั้น
               กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๘๘ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไหม เพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์ได้มีโครงการ ซื้อผ้าไหม เพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) กิจกรรมที่ ๔  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกด้วยวัสดุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามเอกลักษณ์ชุมชน ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา นั้น
               ผ้าไหม เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอุดม สาคะยัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๕๐๓.๔๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุรหัสโปรแกรม Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ หมายเลข
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง