งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุนิสา อังคุละนาวิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

 ตามที่  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๔๗.๗๙ บาท (เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ เพื่อใช้เดินทางไปราชการ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๑ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถตู้ เพื่อใช้เดินทางไปราชการ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๑ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าเหมารถตู้ เพื่อใช้เดินทางไปราชการ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๑ วัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย สุริยะ แย้มพักตร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาติชั่นกั้นห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพาติชั่นกั้นห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พาติชั่นกั้นห้อง แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๗๒๗.๓๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แป้งปูน ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๖,๔๓๘.๐๙ บาท (หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงานและวัสดุสำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๗๗๘.๓๐ บาท
 (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕ DF จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง
  5. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง