งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ด้วย     คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 11 เครื่อง ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  วันที่ 2 มีนาคม 2558 เนื่องจากทางคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอปรับปรุงคุณสมบัติคุณภัณฑ์ใหม่ 

                     

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    คณะศิลปศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1     จำนวน  7  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  27  กุมภาพันธ์  2558  ในเวลาราชการ  ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง     ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  2  มีนาคม  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒  ใบเสนอราคาในวันที่   2  มีนาคม  2558  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่  17  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  27  กุมภาพันธ์  2558     ในวันและเวลาราชการ

 

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

๒. หนังสือรับรองบริษัท

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน  10  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  27  กุมภาพันธ์  2558  ในเวลาราชการ  ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง     ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  2  มีนาคม  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒  ใบเสนอราคาในวันที่   2  มีนาคม  2558  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่  17  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  27  กุมภาพันธ์  2558     ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

๒. หนังสือรับรองบริษัท

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

 

 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ช่วยในการสอน จำนวน 1 ชุด

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    คณะศิลปศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ  ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ช่วยในการสอน     จำนวน  1  ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  17  กุมภาพันธ์  2558  ในเวลาราชการ  ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง     ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒  ใบเสนอราคาในวันที่   19  กุมภาพันธ์  2558  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่  6 กุมภาพันธ์  2558  ถึง  17  กุมภาพันธ์  2558   ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. หนังสือรับรองบริษัท 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ. 20

 

 

 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ได้จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens
จำนวน 10 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ได้จัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐