งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง