งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย นพรุจ อริยศิริอาภา (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕