งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ composite แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ composite แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ composite แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก เห็นสมควรยกเลิกเนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ 3.1.1 หัวข้อย่อย 3.1.1.2 สามารถควบคุมสุญญากาศได้ในช่วง 0-30 Hg เทียบเท่าหรือดีกว่า มีการพิมพ์ผิดหน่วยการวัดโดยหน่วยการวัดต้องแก้ไขเป็น “3.1.1.2 สามารถควบคุมสุญญากาศได้ในช่วง 0-30 inch Hg เทียบเท่าหรือดีกว่า” จึงขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ 

 

                                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564