งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๕ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายโสภณ ธูปแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน


  ประกาศ ณ วันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗