งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ราคา ๑๐,๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน ๓ รายการ    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน ๓ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง