งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

               ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่  ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๖ นั้น
               ชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเจ็ดร้อยบาทถ้วน ซึ่งต่ํา
กว่าเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖