งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ วันละ (๑๗,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ วันละ (๑๗,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ วันละ (๑๗,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ วันละ (๑๗,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑ คัน) จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัขวาล คุ้มวัน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง