งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ครุภัณฑ์ประจำห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน ๑ ห้อง

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน ๑ ห้อง วงเงิน ๖๙๐,๐๐๐.- บาท

 

           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑๔/๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ใน วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒    ใบเสนอราคา ในวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๔/๑  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป

              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๓๙  ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑.ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑ กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

           ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

           ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)     

    ๑.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

           ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

           ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

           ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมการทดสอบแรงดึง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึง วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗      ในเวลาราชการ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่  ๒ ใบเสนอราคา ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๓๙ ระหว่างวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึง  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑.ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑ กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

           ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

           ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)     

    ๑.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

           ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

           ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

           ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๓๙ ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑.ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑ กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

           ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

           ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)     

    ๑.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

           ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

           ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

           ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

           ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ชุด   วงเงิน ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท

  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

๓.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

๑.หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์

ตามกฎหมาย

๒.หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๓.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๔.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษ๊อากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

  ผู้สนใจสามารถรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา 

ได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ 

โทรศัพท์  ๐๒-๒๘๗-๙๖๓๙ , ๐๒-๒๘๗-๗๐๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนงานเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนงานเชื่อมไฟฟ้า  จำนวน ๑ ชุด 

วงเงิน ๑,๕๒๕,๙๒๕  บาท

  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

๓.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

๑.หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์

ตามกฎหมาย

๒.หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๓.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๔.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษ๊อากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

  ผู้สนใจสามารถรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา 

ได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ 

โทรศัพท์  ๐๒-๒๘๗-๙๖๓๙ , ๐๒-๒๘๗-๗๐๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ชุด

 


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน  จำนวน ๑ ชุด  วงเงิน ๓๒๑,๒๐๐ บาท

 กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

๓.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

๑.หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

๒.หนังสือรับรองการจดทะเบียน

๓.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

๔.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษ๊อากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

  ผู้สนใจสามารถรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา 

ได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ 

โทรศัพท์  ๐๒-๒๘๗-๙๖๓๙ , ๐๒-๒๘๗-๗๐๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.