งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ  นั้น
               วัสดุของสด เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนพล ลายน้ำเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) รวม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง