งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

            ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)