งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาซื้อ

                   ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์งานวิศวกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๗/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นั้น

                   ชุดเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์งานวิศวกรรม  แขวงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน  ๑ ชุด  ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีซี ไซเอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษ่ีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                      ประกาศ ณ วันที่   ๒๑  ธันวาคม   ๒๕๖๔