งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

                      ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดเครื่่องทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)