งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ จำนวน ๒๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำโล่ จำนวน ๒๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำโล่ จำนวน ๒๙ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สมัยนิยม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน