งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน ๙ ชุด และผ้าไตรบังสุกุล จำนวน ๙ ชุด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน ๙ ชุด และผ้าไตรบังสุกุล จำนวน ๙ ชุด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน ๙ ชุด และผ้าไตรบังสุกุล จำนวน ๙ ชุด จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธ.จันไซที จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๗๙.๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง