งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน ทำดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ จำนวน ๙ ชุด และ ทำดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ ชุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน ทำดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ จำนวน ๙ ชุด และ ทำดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ ชุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน ทำดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ จำนวน ๙ ชุด และ ทำดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ ชุด จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสฏฐวุฒิ วัฒนถาวร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๕๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าสิบบาทถ้วน