งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (ชุดสมุดโน๊ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (ชุดสมุดโน๊ต)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (ชุดสมุดโน๊ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (ชุดสมุดโน๊ต) จำนวน ๕๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี.เอ็กซ์. จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๙๙๕.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง