งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดจ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดจ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน

จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัสดุ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน จำนวน ๑ รายการ, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๖๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๓ ผืน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๔๐๐ ซม. x ๖๐๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๑๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๑๒ แผ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างตกแต่งเวที สถานที่จัดงาน จำนวน ๑ รายการ, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๖๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๓ ผืน, ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๔๐๐ ซม. x ๖๐๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๑๐๐ ซม. x ๑๖๐ ซม จำนวน ๑๒ แผ่น จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยส ไอ แอม โปรดั๊กชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๙๙๙.๙๑ บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง