งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบ

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ
ค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                  ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการจุลกฐินเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย – ลาว ในจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำเนินการ จัดซื้อค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                 ค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)