งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๒,๑๖๐ บาท (สองพัน

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ
ค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๒,๑๖๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------

                    ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการจุลกฐินเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย – ลาว ในจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำเนินการ จัดซื้อค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๖๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               

                   ค่านำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๖๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ้านไร่ปิโตเลียม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)