งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งหม

ประกาศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเหมารถตู้
จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ งบสำรองเพื่อการบริหาร (เงินสนับสนุนภาระกิจมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานพัสดุ) ดำเนินการจัดทำโครงการจุลกฐินเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย – ลาว ในจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำเนินการ จัดจ้างค่าเช่าเหมารถตู้ จากมทร.กรุงเทพ – วัดทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี – มทร.กรุงเทพ รวมค่าผ่านทางพิเศษและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ค่าเช่าเหมารถตู้ จากมทร.กรุงเทพ – วัดทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี – มทร.กรุงเทพ รวมค่าผ่านทางพิเศษและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอิทธิพัทธ์ แก้วทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)