งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไวส์ โปรโมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๕.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง