งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๕๕,๗๙๖.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ได้มีโครงการ  ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๕๕,๗๙๖.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๗๙๖.-
 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง