งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (อาหารสด) จำนวน ๔๒ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๗๙๗.- บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (อาหารสด) จำนวน ๔๒ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๗๙๗.- บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ(อาหารสด) จำนวน ๔๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรเจริญโภคภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๗๙๗.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน