งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อุปกรณ์) จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๒๙๐.- บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อพัสดุการศึกษา  (อุปกรณ์)  จำนวน ๓๑ รายการ  เป็นเงิน  ๗๕,๒๙๐.- บาท
(เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อุปกรณ์) จำนวน ๓๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะอมร (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๒๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง