งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของแห้ง) จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๕๙๓.๐๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของแห้ง) จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๕๙๓.๐๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ (ของแห้ง) จำนวน ๔๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๙๓.๐๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง