งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเผยแพร่แผน คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

----------------------------------------------------------------------------------------
            
ี้                     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐ นั้น
                     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้

 

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 



                                                                                       (ผูชวยศาสตราจารยกิ่งแกว เอี่ยมแฉล้ม)
                                                                                                  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

**********************************************************************************************************************************

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (M๖๓๐๒๐๐๒๔๑๒๙) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๓

 

 

 

 

  ลำดับที่

 

 

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

                                     ชื่อโครงการ

 

 

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

 

 

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

 

    ๑

 

 

 

P ๖๓๐๒๐๐๒๓๐๖๑

 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ

(Inverter)   ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง

 

     ๖๖๔,­­๘๐๐.๐๐

 

๐๓/๒๕๖๓