งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

                    ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านสำหรับงานยานยนต์ไฟฟ้ากระแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)