งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

                     ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)