งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

                  ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)