งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวางแบบและทำแบบตัดเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

        

                   ด้วย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวางแบบและทำแบบตัดเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๘๔๙,๐๐๐.- บาท

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑. ในการขอรับเอกสอบราคา ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

    ๑.๑  กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการขอรับเอกสารด้วยตนเอง

          ๑.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๑.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ

          ๑.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

          ๑.๑.๔  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

     ๑.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอรับเอกสารแทน

          ๑.๒.๑  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบุความประสงค์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

          ๑.๒.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียน

          ๑.๒.๓  สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

          ๑.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)

         ๑.๒.๕  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

           ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารจีน จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

            ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไวส์ โปรโมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๕,๐๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซี่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เงิน๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

                        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่(e-bidding) จำนวน๑เครื่อง

                           ตามที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโตรกราฟี่ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ในวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๕๙ นั้น ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาผลการประกวดราคา ปรากฎว่า บริษัทเสนอชื่อครุภัณฑ์ไม่ตรงตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

             ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คห ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

            ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไวส์ โปรโมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๓๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซี่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารจีน จำนวน  ๑  ห้อง เงิน ๓,๙๔๗,๓๐๐  บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๒  ชั้น ๑ เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ตั้งวันที่ ๒๗ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น