งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวล้อมทางภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2557  เป็นเงิน 750,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 022879727

เอกสารในการขอรับแบบสอบราคา 1.หนังสือรับรองบริษัท 2.หนังสือมอบอำนาจ 3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบ/ผูรับมอบ 4.ภพ.20