งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

1. เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที  จำนวน 1 เครื่อง เงิน 120,000 บาท

2. เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เงิน 180,000 บาท

3. เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เงิน 210,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 022879724

เอกสารในการขอรับแบบสอบราคา 1.หนังสือรับรองบริษัท 2.หนังสือมอบอำนาจ 3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบ/ผูรับมอบ 4.ภพ.20