งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน,ผนังทางเดิน และระบบไฟฟ้าทางเดิน อาคาร ๓๖ ชั้น ๕ ทิศเหนือและทิศใต้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน,ผนังทางเดิน และระบบไฟฟ้าทางเดิน อาคาร ๓๖ ชั้น ๕ ทิศเหนือและทิศใต้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน,ผนังทางเดิน และระบบไฟฟ้าทางเดิน อาคาร ๓๖ ชั้น ๕ ทิศเหนือและทิศใต้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน,ผนังทางเดิน และระบบไฟฟ้าทางเดิน อาคาร ๓๖ ชั้น ๕ ทิศเหนือและทิศใต้ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๕๕๗.๗๙ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง