งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา และเครื่องแต่งกายบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา และเครื่องแต่งกายบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา และเครื่องแต่งกายบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนการ์เมนท์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง