งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการฯ

          ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป นั้น

                   ผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริษัท เอ แอนด์ อี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๑๑,๕๐๐.-บาท (สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง