งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางบัวษร โสมสุด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)